Mirësevini

Financa Transparente është një portal i ndërtuar nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”. Ai synon kuptimin sa më të mirë të financave publike si dhe rritjen e transparencës së tyre nëpërmjet vizualizimit sa më të kuptueshëm të të dhënave mbi Buxhetin e Shtetit.

Pranë tij mund të gjeni informacion lidhur me:

  • klasifikimin e shpenzimeve të Buxhetit sipas  funksioneve dhe nënfunksioneve kryesore;
  • klasifikimin e të ardhurave buxhetore;
  • raportin e shpenzimeve të Buxhetit ndaj PBB-së;
  • raportet e hartuara nga projekti i Monitorimit të Financave Publike;
  • fjalorin e termave më kryesore të financave publike, si dhe njëkohësisht
  • nivelin e taksave që secili nga ne paguan çdo ditë në varësi të të ardhurave mujore.

Lundrim të këndshëm!

Copyright 2012